جستجو
Search
ایستگاه های تقویت فشار
 • ایستگاه تقویت فشار گاز ماکو - ترکیه ( شركت خطوط لوله تهران )
 •  ایستگاه تقویت فشار گاز "68000 پاتاوه - یاسوج ( شرکت شیمافرمند )   
 • ایستگاه تقویت فشار گاز "70000 فراشبند ( شرکت طرح و بازرسی )
 • ایستگاه تقویت فشار گاز شهرضا و آباده ( شرکت نصب و صنعت پارسیان )
 • ایستگاه تقویت فشار گاز مرند ( شرکت فن آوران پارس پرتو )
 • ایستگاه تقویت فشار گاز هشترود و مرند ( شرکت شیمافرمند )
 • ایستگاه تقویت فشار گاز صفاشهر ( شرکت ایتوک ایران ) 
 • ایستگاه تقویت فشار گاز نیزار و زنجان ( شرکت سکاف )
 • ایستگاه تقویت فشار گاز سیرجان ( شرکت طرح و بازرسی )
 • ایستگاه تقویت فشار گاز سردشت زیدون ( شرکت پایندان )
 • ایستگاه تقویت فشار گاز خیرگو در استان فارس ( شرکت فن آوران انرژی ایرانیان )
 • ایستگاه تقویت فشار گاز آباده ( شرکت فن آوران پارس پرتو )
 • ایستگاه تقویت فشار گاز قم III ( شرکت سکاف )
 • ایستگاه تقویت فشار گاز تکاب واقع در آذربایجان ( شرکت شیمافرمند )
 • ایستگاه تغذیه گاز پتروشیمی های بندرعسلویه ( شرکت عمران گستر )
 • ایستگاه تزریق گاز سراجه - قم ( شرکت پایندان )
 • ایستگاه های تقویت فشار گاز استان های همدان و بیجار ( شرکت شیمافرمند )